Kurz odborné způsobilosti v oboru požární ochrana – preventivní požární hlídka


Kdy se zřizují preventivní požární hlídky
Organizace zřizují preventivní požární hlídky
 • v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

Kdy se provádí odborná příprava

(§ 24, odst. 1-2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci):

 • před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • opakuje nejméně jednou za 1 rok (pokud se činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím provádějí opakovaně).
Obsah odborné přípravy

Odborná příprava se dělí na teoretickou část a praktickou část.
Teoretická část odborné přípravy obsahuje (§ 24, odst. 3 Vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci):

 • seznámení s požárním nebezpečím provozované činnosti,
 • se způsobem vyhlášení požárního poplachu,
 • přivolání jednotky požární ochrany a
 • s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.

Praktická část odborné přípravy obsahuje (§ 24, odst. 4 Vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci):

 • seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
 • se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.

Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do preventivních požárních hlídek a nejsou zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek. (§ 24, odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).
Další rozsah a obsah odborné přípravy určuje organizace tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců.
Znalosti získané při školení se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany (např. § 36 Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany) tj. stanovuje ji organizace.

Dokumentace o odborné přípravě

Tematický plán odborné přípravy
časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje:

 • název organizace,
 • datum,
 • náplň odborné přípravy,
 • způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření,
 • dobu trvání odborné přípravy,
 • seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili,
 • jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly,
 • prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy

Rozsah: minimálně 3 hod