Kurz odborné způsobilosti v oboru požární ochrana – preventista PO


Odborná příprava preventisty o požární ochraně je vyžadována v případě, že jsou provozované činnosti začleněné do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 4 odst. 2, ve znění pozdějších předpis). Odborná příprava preventisty požární ochrany se provádí po jeho jmenování a opakuje se vždy 1x za rok. Odbornou přípravu provádí technik PO nebo osoba odborně způsobilá.
Cílem odborné přípravy preventistů požární ochrany je seznámení se základními povinnostmi na úseku požární ochrany, s požárním nebezpečím v objektech a při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím ve firmě, dále s používáním hasicích přístrojů, hydrantů a jiných věcných prostředků požární ochrany. Součástí je i seznámení se způsobem vedení zápisů v Požární knize.

Organizace požární ochrany
 • Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru – celospolečenský význam zákona a vyhlášky jejich bezprostřední vztah k firmě,
 • seznámení s požární prevencí, dokumentací PO a povinnostmi zaměstnanců
 • organizace požární ochrany ve firmě
 • seznámení se způsobem a lhůtami provádění kontrol
 • požární řády pracovišť se zvýšeným nebezpečím požáru (sklady, výroba, lakovny atd.)
 • rozdělení pracoviště hořlavých látek, požárně technické charakteristiky
 • taktika hašení případného požáru
 • spojovací prostředky, umístění, způsob přivolání zásahových jednotek dle požárních poplachových směrnic
 • požární bezpečnost staveb (PÚ, únikové cesty, únikové východy)
 • evakuace, umístění hlavních vypínačů el. energie, hlavních uzávěrů plynu a vody na pracovištích a v jejich blízkosti, příp. na únikových cestách
 • únikové cesty, evakuace, hlavní uzávěry a vypínače, základní hasební prostředky jejich druhy a rozmístění, vyhlášení poplachu, zajištění první pomoci

Rozsah: minimálně 2 hod