Obchodní podmínky


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny mbtrade.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu mbtrade.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat, v případě, že zboží uvedené v objednávce se již vyprodalo nebo je již nelze zajistit.

8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9. Cena za zboží a balné je uváděna včetně DPH.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

1. Zboží běžně expedujeme od 1 do 14 dnů od obdržení objednávky. V případě, že zboží není na našem skladě a je třeba jej zajistit z jiných skladů, může se doba dodání prodloužit.

 2. Zboží je expedováno Obchodním balíkem České pošty na dobírku, popřípadě některou z přepravních služeb např. PPL, DPL atd.

3. K ceně objednávky bude přičteno poštovné (přepravné) dle ceníku dopravce.

4. O možnosti platby bankovním převodem se informujte na emailu mb.trade(zavináč)email.cz

5. Při odběru zboží, které vzhledem k objemu či množství vyžaduje individuální přepravu Vám nabídneme dopravce včetně uvedení ceny za dopravu a přepravu.

6. Vyhrazujeme si právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

7. Záruční doba počíná běžet od doručení věci do místa určení kupujícího.V případě kdy kupující nepřevezme objednané zboží, které mu bude doručeno dobírkou, popřípadě některou z přepravních služeb např.PPL, DPL atd., je kupující povinen uhradit firmě MB TRADEDEAL družstvo veškeré náklady spojené s vrácením zásilky (t.j. zejména balné, přepravné, popřípadě další poplatky spojené s vrácenou zásilkou). V takovémto případě bude kupujícímu zaslána složenka k úhradě vynaložených nákladů a kupující je povinen nejpozději do jednoho měsíce od dne, kdy mu byla složenka zaslána uhradit firmě MB TRADEDEAL družstvo tyto náklady.

8. Pokud kupující nesplní povinnost vyplývající z bodu 7. tohoto článku, bude mu k vynaloženým nákladům účtováno penále pět tisíc korun českých.

Slevy

Na všechno zboží objednané přes internetový obchod mbtrade.cz je poskytována množstevní sleva, odvíjející se od celkové ceny objednávky, pokud není uvedeno jinak.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v internetové prodejně mbtrade.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1. obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Ochrana osobních dat zákazníků

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou společností MB TRADEDEAL družstvo považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Údaje o zákaznících zásadně nesdělujeme třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.