Dynamické modelování procesů


Systémová dynamika je vědní disciplína patřící mezi systémové vědy. Zkoumá systémy, jejich vývoj a chování v čase. Popisuje tendence, závislosti, vazby a vzorce chování mezi jednotlivými veličinami systému a především nachází mechanismy, jak tyto veličiny nebo jejich děje ovlivňovat a řídit. V praxi to znamená, že mentální model (např. optimalizace skladových zásob) bude v souladu s principy systémové dynamiky převeden do formy softwarového modelu a následně bude možné pomocí simulace identifikovat potenciální problémy a stěžejní body skladového hospodářství. Tedy modelujeme optimalizaci skladových zásob a její dopad do nákladů na skladování, hospodářského výsledku, velikosti úvěrů, vývoje Cash Flow a závazků.

Nejčastěji požadovaná zadání

‣ snižování nákladů

‣ zvyšování produktivity

‣ odstranění „úzkých míst“

‣ rozšiřování výroby

‣ kapacitní plánování

‣ optimalizace skladových zásob

‣ lidské zdroje ve výrobě – výběr, vzdělávání, udržení

‣ odměňování v závislosti na KPI ukazatelích

‣ kvalita, její zvyšování/udržení

Simulace a optimalizace procesů

Řada organizací – výrobních, obchodních, servisních či poskytujících zdravotnické služby požaduje informace o klíčových procesech ovlivňujících samotnou výkonnost, kvalitu či kapacitu. Ať už se jedná o hledání skrytých zdrojů pro snižování nákladů, optimalizaci celé výroby z hlediska propustnosti, strategické řízení či nastavení optimálního počtu pracovníků ve směnách, dodáváme simulační software, který umožní zvýšení efektivity řízení vašeho podniku. Pro všechny výše uvedené problémy dokážeme nalézt řešení s využitím našich produktů. Můžeme vám nabídnout nástroje pro optimalizaci a návrh procesů a naučíme vás s nimi pracovat. Neodpověděli jsme na všechny vaše otázky? Kontaktujte nás.