BOZP a PO


Zákonné povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání a poskytování náhrady škody vzniklé těmito událostmi

  1. Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele zaměstnavatel podle věty první bez zbytečného odkladu uvědomí zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožní mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění.
  2. Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.
  3. Vývoj právní úpravy povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání a její výhled – zákoník práce, zákon o úrazovém pojištění, evidence a dokumentace pracovních úrazů.
  4. Zákoník práce – § 105, zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  5. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Praktické příklady z praxe.

Rozsah: minimálně 2 hod