Povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) – vedoucí zaměstnanci


Obsah:

 1. Základní předpis Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, obecně zmínit požadavky § 11 – vedoucí zaměstnanci; § 16 odst. 2 a 3 – rovné zacházení a zákaz diskriminace; § 32 – povinnost vstupní lékařské prohlídky; § 34 odst. 1 a 2 – pracovní smlouva; § 37 odst. 5 – informování o obsahu pracovního poměru (seznámení s interními předpisy); § 42 odst. 1 – pracovní cesta; § 78, odst. 1, písm. a) – pracovní doba; § 79 odst. 1 – stanovená týdenní pracovní doba; § 83 – délka směny max. 12 hodin; § 84 – písemný rozvrh týdenní prac. doby, § 85 – pružné rozvržení prac. doby; § 86 odst. 1, 2, 3 a 4 – konto prac. doby; § 88 odst. 1 a 2; § 89 odst. 2 – přestávka v práci a bezpečnostní přestávka; § 90; § 90a – nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami; § 92 odst. 1, 2, 3 a 4 – nepřetržitý odpočinek v týdnu; § 93 – práce přesčas; § 94 odst. 1, 2, 3 a 4 – noční práce; § 101 odst. 1, 2, 3, 4, 5 a 6; § 102 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 – předcházení ohrožení života a zdraví při práci; § 103 celé znění – povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance; § 104 celé znění – OOPP; § 105 celé znění – pracovní úrazy; § 106 celé znění – práva a povinnosti zaměstnance; § 228 – zaškolení a zaučení; § 248; § 249 odst. 1 a 3 – předcházení škodám; § 302 – povinnosti vedoucích zaměstnanců; § 306 – pracovní řád.
 2. Vybrané předpisy BOZP
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – zaměřeno na: § 2 odst. 1; § 4 odst. 1; § 5 odst. 1; § 6 odst. 1; § 7 odst. 1, 2, 3, 4, 5 a 6; § 9 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu – zaměřeno na: § 2/2 a 3; § 3; § 5.
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. – zaměřeno na: § 3 odst. 1, 2, 3 a 4; § 5 odst. 1 a 2.
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – zaměřeno na: § 3 odst. 1, 2, 3, 4; příloha č. 1 článek č. 2.3.3, č. 2.3.5, č. 3.2.1, č. 3.3.6, č. 3.4.1, č. 3.4.2, č. 5.1, č. 5.3, č. 5.4, č. 5.10, č. 5.13, č.5.19, č. 6.1, č. 6.2, č. 8, č. 10.1, č. 10.2, č. 10.3, č. 10.4, č. 11.1, č. 11.2, č. 11.3, č. 11.4, č. 12.1, č. 12.2, č. 12.3, č. 12.4, č. 12.5.
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – zaměřeno na: § 1; § 3 odst. 1, 2, 3, 4, 6; příloha č. 1 článek 5;, příloha č. 2 článek 1, 2; příloha č. 3 článek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 a 11; příloha č. 5 článek 3 a 6; příloha č. 10; příloha č. 11.
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích) – informace o obsahu právního předpisu
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů – zaměřeno na: § 1; § 37 odst. 1, 2, 3, 4, 5 a 6; § 38; § 39 odst. 1 a 2; § 40; § 44a odst. 1, 2, 8, 10, 11 a 12; § 47a odst. 2; § 82 odst. 4.
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., zaměřeno na: § 1 odst. 2 a 3; § 2 odst. 1, 2 a 3; § 3 odst. 1 a 2.
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci – zaměřeno na: § 2 odst. 1; § 2 odst. 2 a 3; § 7 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7; § 8 odst. 1, 2, 3, 4 a 5; § 10 odst. 1 a 2; § 11 odst. 1 a 2; § 25 odst. 1; § 28; § 29 odst. 1, 2 a 3; § 30 odst. 1 a 2; § 31 odst. 1, 2 a 3; § 39; § 50 odst. 1.
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů – základní informace o požadavcích právního předpisu.
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zaměřeno na: § 11odst. 1b; § 13 odst. 2c; § 35.
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí – zaměřeno na: § 2; § 3 odst. 1; § 4 odst. 1, 2 a 3.
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zaměřeno na: § 3 odst. 1 a 2; § 5 odst. 1 a 2; § 6 odst. 8 a 5.
 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, ve znění pozdějších předpisů, při provozování dopravy dopravními prostředky – zaměřeno na: § 1; § 2; § 3; Příloha č. 1 článek č. 1, č. 2 a 3 + zdůraznění vazby na vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování dopravy dopravními prostředky.
 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. – § 2 odst. 1, 2, 3, 4, 5 a 6; § 4 odst. 1, 2 a 3; § 5 odst. 1, 2, 3, 4 a 5; § 7.
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích – základní informace o požadavcích právního předpisu.
 • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů – zaměřeno na: § 1 odst. 1 a 2; § 2; § 3 odst. 1 a 2; § 4 odst. 1, 2 a 3

Rozsah: 3 hodiny