Chemické látky


Dle § 44a odst. 9 zákona 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jsou zaměstnanci, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46, musí být prokazatelně proškoleni.

 1. Základní pojmy (chemická látka, přípravek, klasifikace, R a S věty).
 2. Způsobilost osob pro nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 3. Povinnosti zaměstnanců při nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 4. Výstražné symboly nebezpečnosti.
 5. Přehled nejčastěji používaných nebezpečných látek a přípravků.
 6. Specifická rizikovost používaných látek a přípravků.
 7. Pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky.
 8. Bezpečnostní listy látek a přípravků, s nimiž je nakládáno.
 9. Balení nebezpečných látek a přípravků (zejména náhradní obaly).
 10. Označování nebezpečných látek a přípravků (zejména náhradní obaly).
 11. Skladování nebezpečných látek a přípravků.
 12. Zásady pro zásah v případě úniku látek a přípravků.
 13. Odpady látek a přípravků s nebezpečnými vlastnostmi.
 14. Zásady ochrany zdraví při nakládání s látkami a přípravky.
 15. Zásady první pomoci.

Rozsah: minimálně 2 hod